ประถมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๒๕๖


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๖ ๖๗ ๐

ด.ช.

รุจดนัย 

 สามาเวช

๑๒๕๗


๑๙๙๙ ๐๑๐๓๐ ๓๑ ๒

ด.ช.

อภิวัฒน์  

 ชำนิ

๑๒๕๘


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๗ ๔๕ ๕

ด.ช.

ณัฐวุฒิ  

 บุบผาลา

๑๒๕๙


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๕ ๘๔ ๓

ด.ช.

ทวีโชค

 เพ็ชรจรูณ

๑๒๖๐


๑๙๙๙ ๐๑๐๒๕ ๔๘ ๓

ด.ช.

ภูมินทร์

 อ่อนชั่ง

๑๒๖๒


๑๙๙๙ ๐๑๐๑๒ ๒๒ ๕

ด.ช.

กิตติชัย

 ภูสุรินทร์

๑๒๖๓


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๔ ๗๙ ๑

ด.ช.

พิชชากร

 มั่นศิล

๑๒๖๔


๑๐๐๗ ๐๓๖๗๕ ๙๒ ๑

ด.ช.

กีรติ    

 ธงอาษา

๑๒๖๖


๑๙๙๙ ๐๐๙๙๔ ๐๗ ๕

ด.ช.

พีรพัฒน์ 

สุขสร้อย

๑๐

๑๒๖๘


๑๖๙๔ ๐๐๐๑๕ ๓๗ ๐

ด.ช.

พัฒนพงษ์

 เบียดตะคุ

๑๑

๑๒๖๙


๑๙๙๙ ๐๑๐๐๒ ๒๓ ๘

ด.ช.

ศราวุฒิ    

 ภูธร

๑๒

๑๒๗๐


๔๑๘๐ ๐๐๐๕๖ ๑๐ ๕

ด.ช.

หาญ    

  มาตนอก

๑๓

๑๒๖๗


๑๙๙๙ ๐๑๐๑๘ ๓๔ ๗

ด.ช.

จิรพงค์ 

 อุดมศิลป์

๑๔

๑๒๖๕


๑๙๙๙ ๐๑๐๐๕ ๐๐ ๘

ด.ช.

คุณากร

 น้อยนาดี

๑๕

๑๓๗๐


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๖ ๙๐ ๔

ด.ช.

โกวิท

จ้อยโชติ

๑๖

๑๒๗๑


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๔ ๙๔ ๕

ด.ญ.

นฤมล 

ชลรัตน์

๑๗

๑๒๗๒


๑๙๙๙ ๐๑๐๓๗ ๗๕ ๙

ด.ญ.

ญาดาวดี

 วงษ์จำปา

๑๘

๑๒๗๓


๑๙๙๙ ๐๑๐๓๐ ๖๗ ๓

ด.ญ.

ภรณี   

 ชาลีโคต

๑๙

๑๒๗๔


๑๙๐๒ ๐๐๓๓๖ ๑๐ ๓

ด.ญ.

สุธิสา  

 บุญชู

๒๐

๑๒๗๗


๑๙๙๙ ๐๑๐๑๕ ๖๐ ๗

ด.ญ.

อรัญญา 

 อ่อนชั่ง

๒๑

๑๒๗๘


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๘ ๔๑ ๙

ด.ญ.

ชลนิชา 

 ลาวงศ์

๒๒

๑๒๗๙

๑ ๒๗๐๔ ๐๐๑๓๖ ๑๑ ๙

ด.ญ.

แพรพิไล

 พลางวัน

๒๓

๑๒๘๐


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๔ ๘๘ ๐

ด.ญ.

บงกช   

 สุรักขกะ

๒๔

๑๒๘๑


๑๐๐๒ ๐๑๗๙๒ ๔๑ ๖

ด.ญ.

รุ่งเพชร

 แสงขาน

๒๕

๑๒๘๒


๑๙๙๙ ๐๑๐๐๕ ๖๙ ๕

ด.ญ.

จารุวรรณ์

รอบสุริวงษ์

๒๖

๑๒๘๓


๒๑๙๙ ๐๑๐๐๖ ๖๗ ๔

ด.ญ.

สุภาวิณี

 แชลมรัมย์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s