ประถมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัว ประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๐๗๔

 

ด.ช.

คุณาวุฒิ

มีสีสัน

๑๑๖๑


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๒ ๐๓ ๒

ด.ช.

บุรินทร 

ลาวะกุล

๑๑๖๒


๑๙๙๙ ๐๐๘๑๓ ๕๔ ๒

ด.ช.

เกียรติศักดิ์

พลดี

๑๑๖๓


๑๙๙๙ ๐๐๘๑๖ ๘๘ ๖

ด.ช.

ต้นตระการ 

พลดี

๑๑๖๕


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๓ ๓๑ ๔

ด.ช.

พงพัฒน์

บุญเชิญ

๑๑๖๘


๑๙๐๒ ๐๑๐๒๒ ๕๒ ๐

ด.ช.

นพชัย 

อินสุวรรณ

๑๑๗๓


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๓ ๗๗ ๒

ด.ช.

มงคล

อ่อนชั่ง

๑๑๘๖


๑๐๒๐ ๐๓๓๔๐ ๔๙ ๙

ด.ช.

ปอง 

หลิ่มบุญเรือง

๑๒๕๒


๑๙๙๙ ๐๐๘๑๕ ๙๕ ๒

ด.ช.

อัศจรรย์

บุญชู

๑๐

๑๒๙๓


๑๙๙๙ ๐๐๘๓๕ ๘๗ ๒

ด.ช.

สมโภชน์ 

ล้ำเลิศ

๑๑

๑๑๖๔


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๕ ๐๙ ๑

ด.ญ.

สุภาพร

สุขมาลี

๑๒

๑๑๖๗


๑๙๙๙ ๐๐๘๐๘ ๔๗ ๖

ด.ญ.

ปทุมมาศ 

เทพดู่

๑๓

๑๑๖๙


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๑ ๘๓ ๔

ด.ญ.

นิชราวัลย์ 

เหมือนสุทธิวงศ์

๑๔

๑๑๗๑


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๑ ๘๐ ๐

ด.ญ.

กัลยรัตน์ 

ราศรี

๑๕

๑๑๗๒


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๓ ๗๘ ๑

ด.ญ.

จารุวรรณ 

ยศยิ่ง

๑๖

๑๑๗๖


๒๗๙๙ ๐๐๑๕๘ ๒๖ ๘

ด.ญ.

ขวัญศิริ

หาสุข

๑๗

๑๑๗๗


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๔ ๔๔ ๒

ด.ญ.

วราภรณ์

บุญชู

๑๘

๑๑๗๘


๑๙๙๙ ๐๐๘๔๒ ๒๑ ๖

ด.ญ.

กัญญารัตน์

พาที

๑๙

๑๒๐๘


๖๐๑๒ ๐๐๑๒๗ ๐๓ ๒

ด.ญ.

รุ่งธิดา 

น้อยเกิด

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s