ประถมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๑๒๙


๑๙๙๙ ๐๐๗๗๐ ๙๒ ๔

ด.ช.

อนันตชัย 

วงษ์บุตรดี

๑๑๓๐


๑๙๐๒ ๐๑๑๐๙ ๒๘ ๗

ด.ช.

จักรกฤษ 

ขัยชนะ

๑๑๓๑


๑๖๐๘ ๐๐๐๔๘ ๐๘ ๑

ด.ช.

พันธกานต์ 

อุปปันนะ

๑๑๓๓


๑๙๐๒ ๐๑๑๐๒ ๙๘ ๑

ด.ช.

สิทธิกร 

ทองขาว

๑๑๓๔


๑๙๐๒ ๐๑๑๐๖ ๔๒ ๓

ด.ช.

จิรวัฒน์

 วิภาชัย

๑๑๓๕


๑๙๙๙ ๐๐๗๗๓ ๖๗ ๒

ด.ช.

ภาสกร 

ลีสอนตะ

๑๑๓๖


๙๙๐๒ ๐๑๑๐๗ ๙๔ ๒

ด.ช.

อนุวัฒน์

 ใชยนาด

๑๑๓๗


๑๙๐๒ ๐๑๑๐๔ ๔๘ ๐

ด.ญ.

กัลยรัตน์

 ยอดอินทร์

๑๑๓๘


๑๙๙๙ ๐๐๗๙๒ ๗๖ ๖

ด.ญ.

สังเวียน

 รักชาติ

๑๐

๑๑๓๙


๑๙๐๒ ๐๑๑๐๖ ๖๒ ๘

ด.ญ.

กมลวรรณ

 มุงลา

๑๑

๑๑๔๐


๑๙๐๒ ๐๑๑๐๖ ๔๗ ๔

ด.ญ.

สุมินตรา

 มหานิน

๑๒

๑๑๔๑


๑๙๙๙ ๐๐๗๙๕ ๐๕ ๖

ด.ญ.

สรารัตน์ 

สัจจพันธ์

๑๓

๑๑๔๒


๔๕๑๔ ๐๑๒๒๕ ๐๐ ๙

ด.ญ.

อวัสดา 

พวงพี่

๑๔

๑๑๔๗


๑๙๙๙ ๐๐๗๘๓ ๗๓ ๒

ด.ญ.

รัตนาภรณ์

 ภูสุรินทร์

๑๕

๑๒๒๐


๑๑๐๓ ๐๑๓๒๔ ๑๘ ๐

ด.ญ.

สุรีวัลย์

 คัมภี

๑๖

๑๒๒๔


๑๙๙๙ ๐๐๗๗๒ ๒๕ ๑

ด.ญ.

อาทิตยา

 ใหญ่สมพงษ์

๑๗

๑๓๑๒


๑๐๒๐ ๐๓๒๐๕ ๘๔ ๒

ด.ญ.

พิรดา

พุ่มไพจิตร

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s