มัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๐๓๙

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๐ ๓๖ ๑

ด.ช.

สำรวย

สุรินทร์

๑๐๖๘

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๐ ๙๓ ๐

ด.ช.

วิวรรธน์

ไชยนาด

๑๑๐๓

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๓ ๔๓ ๒

ด.ช

ธนดล

ก่ำทอง

๑๑๐๔

๑ ๑๙๐๓ ๐๐๗๒๕ ๔๘ ๑

ด.ช.

วิชาญ

ยับศรี

๑๑๐๙

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๔ ๑๗ ๐

ด.ช.

ณัฐพล

แก้วประพันธ์

๑๑๑๑

๑ ๑๙๙๙ ๐๐๗๒๓ ๙๔ ๒

ด.ช.

ลิขิต

เลิศสว่าง

๑๑๑๔

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๔ ๙๗ ๘

ด.ช.

ปัญญากร

ศรีนิล

๑๑๑๕

๒ ๑๙๐๒ ๐๑๐๒๐ ๒๗ ๖

ด.ช.

นิติกร

ภูสุรินทร์

๑๑๔๕

๑ ๒๑๙๙ ๐๐๗๔๓ ๗๑ ๓

ด.ช.

กรินทร์

มหานิน

๑๐

๑๑๔๖

๑ ๑๑๙๙ ๐๐๘๗๕ ๐๔ ๑

ด.ช.

ธงชัย

มาโรจน์

๑๑

๑๑๔๘

๑ ๒๑๙๙ ๐๐๖๙๖ ๒๔ ๓

ด.ช.

เกียรติศักดิ์

มหานิล

๑๒

๑๑๘๒

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๖ ๘๕ ๗

ด.ช.

จิรายุทธ

ต๊ะบุตร

๑๓

๑๓๑๘

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๖ ๗๕ ๐

ด.ช.

สราวุฒิ

แสงจันทร์

๑๔

๑๐๘๓

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๖ ๒๙ ๖

ด.ญ.

ยุพา

สมรฤทธิ์

๑๕

๑๐๙๘

๑ ๑๙๙๙ ๐๐๗๑๑ ๔๔ ๘

ด.ญ.

ปณพร

กวีโรจณี

๑๖

๑๑๐๐

๑ ๑๙๙๙ ๐๐๗๓๔ ๒๕ ๑

ด.ญ.

สุพรรษา

ดวงสวัสดิ์

๑๗

๑๑๐๒

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๐๕ ๗๙ ๖

ด.ญ.

สุดารัตน์

เจริญธรรม

๑๘

๑๑๐๕

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๔ ๒๗ ๗

ด.ญ.

สุริยา

โสมาลี

๑๙

๑๑๑๐

๑ ๓๐๑๖ ๐๑๑๕๙ ๒๕ ๖

ด.ญ.

ศิริขวัญ

เพ็ชรนอก

๒๐

๑๑๔๔

๒ ๑๑๐๕ ๐๑๐๑๕ ๒๖ ๐

ด.ญ.

นาเดียร์

ขำวิไล

๒๑

๑๒๕๐

๑ ๒๑๙๘ ๐๐๓๑๓ ๔๑ ๕

ด.ญ.

พัชรา

มาตนอก

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s