อนุบาล 1

รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2555)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๓๒๕

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๑๖๙ ๖๙ ๘

ด.ช.

ทินนากร

อ่อนชั่ง

๑๓๒๖

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๑๕๓ ๙๕ ๓

ด.ช.

สุบิน

อ่อนชั่ง

๑๓๓๓

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๑๖๖ ๕๐ ๘

ด.ช.

นิรุตน์

ชลรัตน์

๑๓๕๑

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๑๙๖ ๓๗ ๗

ด.ช.

ชระชัย

กุลโนนแดง

๑๓๕๒

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๒ ๐๗ ๑

ด.ช.

ณัฐกร

มหานิน

๑๓๕๓

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๐ ๒๕ ๗

ด.ช.

นันธชัย

แชลมรัมย์

๑๓๕๔

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๒ ๐๕ ๕

ด.ช.

ปรัชญา

กรีโรจณี

๑๓๕๕

๑ ๑๖๙๔ ๐๐๐๒๗ ๐๖ ๘

ด.ช.

ภัทรพล

เบียดตะคุ

๑๓๕๖

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๒๐๖ ๓๓ ๐

ด.ช.

ภูริภัทร

ไชยทอง

๑๐

๑๓๕๗

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๒ ๔๕ ๔

ด.ช.

รุ่งทิวา

มีทะโจน

๑๑

๑๓๕๘

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๑๗๒ ๓๓ ๘

ด.ช.

ศรวิชัย

ไพบูลย์

๑๒

๑๓๕๙

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๒ ๓๑ ๔

ด.ช.

ศิวัช

ธงอาษา

๑๓

๑๓๖๑

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๑๙๒ ๗๔ ๖

ด.ช.

อนุวัฒน์

บุญจันทร์

๑๔

๑๓๖๒

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๑๙๗ ๒๑ ๗

ด.ช.

อภิชาต

ชัยชนะ

๑๕

๑๓๖๓

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๒ ๗๓ ๐

ด.ช.

อนุชา

จ้อยโชติ

๑๖

๑๓๓๔

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๐ ๓๗ ๑

ด.ญ.

วริษรา

ไพรบึง

๑๗

๑๓๖๔

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๐ ๑๑ ๗

ด.ญ.

กัญนิกา

มุงลา

๑๘

๑๓๖๕

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๑๗๘ ๑๐ ๗

ด.ญ.

ดวงกมล

ศรีธีรานนท์

๑๙

๑๓๖๖

๑ ๑๙๙๙ ๐๑๑๘๐ ๙๕ ๑

ด.ญ.

ปณัฐญา

ศรีนิล

๒๐

๑๓๖๗

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๑ ๗๒ ๕

ด.ญ.

ปาริชาติ

มุงลา

๒๑

๑๓๖๘

๑ ๑๙๐๒ ๐๑๑๔๑ ๒๙ ๖

ด.ญ.

อุบลวรรณ

วรจักร์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s