ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ภาพนิ่ง1

     1.1.  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งสถานศึกษา

ชื่อ                โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

สังกัด          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพนิ่ง3
สถานที่ตั้ง        หมู่ที่  5  ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18110

โทรศัพท์          036 – 226412 

ผู้บริหารสถานศึกษา     นายปฏิวัติ        จันทร์ทิพย์        

ผู้บริหารสถานศึกษา

1.2.  ประวัติโรงเรีย

โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต 2   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  มีพื้นที่  15  ไร่ตั้งเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม   2516    นายพิชัย ศรีอุทัย  นายอำเภอแก่งคอยนายเรืองฤทธิ์  แดงประดับ  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอแก่งคอย  ได้รับความร่วมมือจากนายใบ  พระโป๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21  ตำบลชำผักแพว  และประชาชนให้การสนับสนุน  มีนายสีนวล  ธนะภูมิ  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียน  15  คน  โดยใช้ศาลาวัดโป่งก้อนเส้า    เป็นสถานที่เรียน            ต่อมาโรงเรียนได้แยกออกมาเป็นเอกเทศ  โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ป. 1ข. แบบคลส.ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลงที่ 2

ปัจจุบันโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาเป็น   3  ระดับ  คือ

1.   ระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาลปีที่1   และชั้นอนุบาลปีที่  2

2.   ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  5 ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  อาศัยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง 2 เนื้อที่ประมาณ 17  ไร่เศษ

1.3.  สภาพชุมชน

ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 12  ตำบลท่ามะปรางประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย และการเกษตร  สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ไม่ค่อยดี   ดำเนินสภาพชีวิตตามเศรษฐกิจที่อยู่ในเขตจำกัด  สภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้   นักเรียนมีปัญหาทางครอบครัว  ผู้ปกครองไปทำงานนอกบ้านไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลาน ชุมชนให้ความสำคัญกับโรงเรียน   โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียง

สภาพชุมชนโดยรวม

ภาพนิ่ง4ภาพนิ่ง5

สภาพชุมชนรอบ[ริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนไม่หนาแน่น เช่นใกล้วัดโรงเรียนและใกล้ถนน  และมีบางส่วนประชาชนเบาบาง  อยู่ในไร่ในสวน  ในเขตบริการของโรงเรียน

หมู่ที่    5   มีประชากรประมาณ            600              คน

หมู่ที่   10   มีประชากรประมาณ           500              คน

หมู่ที่   12   มีประชากรประมาณ           300              คน

ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ

  • การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของทุกปี
  • การจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดผ้าป่าและทอดกฐิน
  • การจัดกิจกรรมวันแม่และวันพ่อ
  • พิธีทางศาสนาและวันสำคัญทางศาสนา
  • พิธีทำบุญกลางบ้าน

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ

ร้อยละ     60      ประกอบอาชีพ  รับจ้าง

ร้อยละ     40     ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

ร้อยละ     100    นับถือศาสนาพุทธ

ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้เฉลี่ยต่อปี       20,000         บาท

     1.4.  จุดเด่นของบุคลากรของสถานศึกษา

1.  บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ มีความพร้อมที่จะพัฒนางาน  และร่วมกันทำงานเป็นทีมคุณภาพ

2.  บุคลากรของสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงสถานศึกษาและให้นักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น

3.  บุคลากรในโรงเรียนมีความขยัน  มีความรับผิดชอบและมีความเสียสละ

4.  บุคลากรของสถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน

5.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็ง เข้าใจและ เห็นความสำคัญ ของการศึกษาให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ  เช่น   ร่วมประชุมปรึกษาหารือ  ให้การสนับสนุนทางด้านกำลังกาย  กำลังทรัพย์   ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการหาทุน ในการดำเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียน   และเรื่องอื่นๆ   ตามความต้องการของโรงเรียน

     1.5.  รางวัลและผลงานดีเด่

ในปีการศึกษา     2552 –   2553  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าได้รับรางวัลดังนี้

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 -2555 ของโรงเรียน ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการเลือกวิธีทำงานแนวปฏิบัติที่มีทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ ซึ่งบ่งบอกถึงความชัดเจนในการบริหารงานโครงการ และการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s