พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)

          1. ส่งเสริมชุมชนและองค์กรชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

          2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพ และเสมอภาคเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีระบบและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

          3. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

          4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          5. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการบูรณาการ เรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s