วารสารประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕

โครงการ / กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

๑. โครงการความเป็นเลิศด้านการนำเที่ยวเชิงนิเวศ

(มัคคุเทศก์น้อย)

๒. โครงการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก

(GLOBE)

๓. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

(เยาวชนคนดีศรีโป่งก้อนเส้า)

๔. กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน

๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT

๖. กิจกรรม ๕ ส

๗. กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

เกียรติประวัติ/ความภาคภูมิ

ปี ๒๕๔๙  – รางวัลระดับดีเยี่ยมในการประกวดนวัตกรรม

การศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน

ปี ๒๕๕๑ – รางวัลระดับคุณภาพดีเด่นในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาแนวทางโรงเรียนแบบคู่ขนาน

ปี ๒๕๕๒ – รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้

ปี ๒๕๕๓ – รางวัลชนะเลิศตามแผนปฏิบัติการไทย

เข้มแข็งประเภทเปตองชาย อายุ ๑๒ ปี และ

๑๕ ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน

๑.รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมมารยาทงาม   ไม่กำหนดช่วงชั้น ในการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก            ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ.กาญจนบุรี

๒. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพไทยเอกรงค์

ช่วงชั้นที่ ๓     ในการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ.กาญจนบุรี

๓. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้น      ช่วงชั้นที่ ๒ ในการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ.กาญจนบุรี

๔. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมเล่านิทาน ช่วงชั้นที่ ๑  ในการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ.กาญจนบุรี

๕. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ช่วงชั้นที่ ๒  ในการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

ปรัชญาโรงเรียน

ปญญา  โลสมิ  ปฺชโชโต  (ปัญญา  เป็นแสงสว่างในโลก)

วิสัยทัศน์โรงเรียน

          โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า  มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประสานชุมชน  นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    พัฒนาสิ่งแวดล้อม    บุคลากรพัฒนาสู่มาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒

http://www.watphongsao.wordpress.com

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต ๒   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  มีพื้นที่  ๑๕  ไร่ตั้งเมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๑๖    นายพิชัย ศรีอุทัย  นายอำเภอแก่งคอยนายเรืองฤทธิ์  แดงประดับ  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอแก่งคอย  ได้รับความร่วมมือจากนายใบ  พระโป๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒๑  ตำบลชำผักแพว  และประชาชนให้การสนับสนุน  มีนายสีนวล  ธนะภูมิ  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียน  ๑๕  คน  โดยใช้ศาลาวัดโป่งก้อนเส้า    เป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้แยกออกมาเป็นเอกเทศโดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

ปัจจุบันโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๙๕ คน มีข้าราชการครู ๑๔ คน พนักงานราชการ ๒ คน  ครูพี่เลี้ยงเด็ก ๒ คน  ครูธุรการ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คน

มีนายปฏิวัติ  จันทร์ทิพย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

จำนวนครูแยกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

จำนวน

วุฒิการศึกษา

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ผู้อำนวยการ

ครู คศ. ๓

ครู คศ ๒

ครู คศ ๑

ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

ครูธุรการ

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

พนักงานบริการ

รวม

๒๐

๑๔

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๓

๑๓

อนุบาล ๒

๑๕

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๕

๑๑

๒๖

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๐

๑๙

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

๑๗

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑

๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๑

๑๘

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๓

๒๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๒

๒๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๑

๑๘

คณะกรรมการสถานศึกษา

๑. นายสัมพันธ์  พันธ์แก้ว                    ประธาน

๒. จ.ส.อ.ธนิต    โชติมณี                   รองประธาน

๓. นายสว่าง     ธงอาษา                    กรรมการ

๔. นายสุรพล     บุญช่วยเจริญ              กรรมการ

๕. นายสมหมาย เหล็กศักดิ์                  กรรมการ

๖. จ.ส.อ.ชาลี     เฉลยโภชน์                 กรรมการ

๗. พระสุรินทร์ ปัญญาธโร                   กรรมการ

๘. นายเจษฎา    ลำลึก                       กรรมการ

๙ นายปฏิวัติ     จันทร์ทิพย์    กรรมการและเลขานุการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s