โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โป่งก้อนเส้า)

โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โป่งก้อนเส้า)
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ความเป็นมา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะขององค์กรที่รับผิดชอบทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้พยายามพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด แก้ปัญหาและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้ธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้
สสวท. ได้ทำการสำรวจเบื้องต้น พบว่าบริเวณป่าเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เหมาะที่จะพัฒนาให้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนี้ คือ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า จึงเห็นว่าบริเวณป่าแห่งนี้เหมาะที่จะทำการศึกษาและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา สสวท. จึงได้ทำโครงการนำร่องโดยใช้โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เป็นกรณีศึกษาและร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการพัฒนากิจกรรมและคู่มือครูในการศึกษาสิ่งแวดล้อมบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้าและสสวท. ยังได้เชิญ Dr. Joan Betty Webb ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจากประเทศออสเตรเลียมาเป็นที่ปรึกษาร่วมวางแผนพัฒนาเส้นทางจุดศึกษาพร้อมทั้งกิจกรรมด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นสิ่งแวดล้อมศึกษา และวิทยาศาสตร์ รวมถึงสมุนไพรต่างๆ
2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ อบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้จากธรรมชาติ สำหรับครู นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ
3. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน และท่องเที่ยวเพี่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ร่วมกับ
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โป่งก้อนเส้า)
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 091-2584524, 0892437327
E-mail : Kwanruen2004@hotmail.co.th

Advertisements